Положення про управління освіти та спорту

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням   13  сесії міської ради   7  скликання

  541-VІІ  від    24.02.2017р.

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти та спорту

Козятинської міської ради

(нова редакція)

 

 1. Управління освіти та спорту Козятинської міської ради (далі – Управління освіти та спорту) створено Козятинською міською радою (далі – Засновник) у формі самостійного структурного підрозділу і є виконавчим органом останнього.
 2. Управління освіти та спорту підпорядковане, підконтрольне, підзвітне Засновнику, а з питань здійснення делегованих повноважень у сфері освіти та спорту – Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.
 • Управління освіти та спорту у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями Засновника та його уповноважених органів, розпорядженнями міського голови, а також даним Положенням.
 1. Управління освіти та спорту є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 2. Управління освіти та спорту:

реалізує державну політику в галузі освіти;

організовує виконання та контролює додержання державного законодавства щодо освітніх прав громадян; забезпечує надання повної загальної середньої освіти;

здійснює управління навчальними закладами, що належать до сфери управління та комунальної власності Засновника і координацію діяльності цих навчальних закладів;

сприяє роботі підпорядкованих закладів освіти, надає допомогу в їх матеріально-фінансовому забезпеченні;

готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проекту міського бюджету і надає їх на розгляд міської ради;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні Питань соціально-економічного розвитку міста, реалізації програм розвитку освіти та спорту міста, впровадженню нових освітніх технологій та підвищенню якості організації навчально-виховного процесу;

готує пропозиції, спрямовані на впровадження нового економічного механізму в освіті та спорті;

організовує навчально-методичне, кадрове забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки;

бере участь у реалізації рішень міської ради з питань соціального захисту учасників навчально-виховного процесу (організація харчування, медичне обслуговування, оздоровлення тощо);

сприяє гармонійному поєднанню інтересів дітей, молоді і суспільства, створення необхідних умов для розвитку молодого покоління, розкриття його здібностей і творчого потенціалу.

 1. Управління освіти та спорту відповідно до покладених на нього завдань:

вивчає та аналізує стан освіти в місті, прогнозує та розробляє міські програми розвитку освіти та з питань фізичної культури та спорту, організовує виконання зазначених програм;

контролює дотримання чинного законодавства з питань освіти, фізичної культури та спорту, виконання державних стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  закладах, забезпечує широку гласність їх результатів;

здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та комунальної власності Засновника;

визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку, ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

організовує роботу курсів за вибором та факультативних курсів, програм з навчально-виховної роботи у закладах освіти з урахуванням місцевих традицій, звичаїв, надбань національної культури, проводить їх апробацію та впровадження;

бере участь в розробці та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у навчальних закладах рідною мовою;

вивчає, узагальнює та пропагує кращий педагогічний досвід роботи закладів освіти;

сприяє створенню різних типів закладів освіти, впровадженню авторський , альтернативних програм навчання, виховання і розвитку дітей;

впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, затверджує навчальні плани навчальних закладів;

організовує навчання обдарованих дітей, вносить пропозиції про їх матеріальну підтримку, організовує олімпіади, конкурси, виставки, спортивні  змагання та інші заходи серед вихованців та учнів освітніх закладів міста;

організовує виявлення, виховання та навчання дітей, які мають вади у фізичному і розумовому розвитку, надає допомогу дітям з вадами мови шляхом організації роботи логопедичних пунктів;

координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;

створює і забезпечує ефективність роботи психологічної служби в навчальних закладах;

координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально – технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи; організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

забезпечує оперативний контроль за комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти та структурних підрозділів;

вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності міської влади, аналізує їх використання;

контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління міської ради;

проводить атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років);

подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

інформує населення та Засновника або уповноважених ним органів про стан та перспективи розвитку освіти в місті ( не рідше ніж 1 раз на рік);

взаємодіє з органами громадського самоврядування;

проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної власності, їх підготовку для реєстрації міською радою;

забезпечує розгляд звернень громадян в межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі;

забезпечує реалізацію в місті державної політики з питань фізичної культури і спорту;

здійснює разом з відповідними органами місцевого самоврядування, громадянами, об’єднаннями громадян реалізацію заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту в місті;

забезпечує підготовку та проведення навчально – тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

зміцнює матеріально – технічну базу об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані;

організовує та проводить в місті фізкультурно – спортивні заходи серед широких верств населення, залучає мешканців міста до занять фізичною культурою і спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя;

організовує підготовку аналітичних матеріалів про стан та розвиток фізичної культури і спорту в місті, проводить дослідження з цього питання;

проводить заходи, передбачені календарними планами фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту в місті;

здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань фізичної культури і спорту

готує і подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту в місті;

залучає в установленому порядку фізкультурно – спортивні, інші громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і проектів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в

місті;

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи органів, до компетенції яких належать питання фізичної культури і спорту, сприяє інформаційно – пропагандистській діяльності;

веде облік роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєструє спортивні рекорди та досягнення;

порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших категорій працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань та розрядів, а також призначення стипендій кращим дітям – спортсменам, та грошових винагород видатним діячам фізичної культури і спорту;

забезпечує здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

комплектує склад збірних команд міста за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного та міського рівня;

організовує роботу з підготовки спортивного резерву, координує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних комунальних установ міста, забезпечує і контролює організацію навчально-тренувального процесу, за погодженням з управлінням з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації, планує розвиток пріоритетних видів спорту в місті;

здійснює  контроль за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів, що належать до сфери управління міської ради, та відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

координує діяльність громадських організацій, надає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, суб’єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно- оздоровчої та спортивної діяльності;

сприяє залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту;

організовує та забезпечує проведення фізкультурно-спортивних заходів, що сприяють пропаганді здорового способу життя, розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

 1. Управління освіти та спорту має право:

брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

скликати міську, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальний закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

вносити пропозиції щодо фінансування освітніх закладів та структур, підпорядкованих управлінню освіти та спорту;

створювати тимчасові творчі колективи, групи для проведення спортивних заходів, підготовки програм та проектів розвитку освіти, фізичної культури, спорту в місті;

зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів, і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з вищими навчальними закладами;

 1. Управління освіти та спорту у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами та виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для  виконання покладених на нього завдань.
 2. Управління освіти та спорту очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням міського голови за погодженням з Департаментом освіти і науки ОДА . Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менше 5 років, вільно володіти державною мовою, знати основи діючого законодавства, володіти навичками інформаційно-комунікаційних технологій. З посади працівник звільняється за власним бажанням чи з ініціативи міського голови у відповідності з діючим законодавством.
 3. Начальник управління освіти та спорту має заступника, який призначається на конкурсній основі розпорядженням міського голови. З посади працівник звільняється за власним бажанням чи з ініціативи керівництва у відповідності з діючим законодавством.
 4. Начальник управління освіти та спорту:
 • здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників;
 • представляє інтереси міста в галузі освіти та спорту у відносинах з у юридичними та фізичними особами;
 • подає на затвердження Засновником проект кошторису доходів і видатків управління освіти та спорту;
 • вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління;
 • розпоряджається коштами, які виділяються управлінню;
 • планує роботу управління і аналізує стан її виконання;
 • видає у межах компетенції управління накази, організовує і контролює їх виконання;
 • укладає угоди про співробітництво з вищими навчальними закладами, організаціями, фондами тощо;
 • призначає на посади і звільняє з посад керівників освітніх закладів (за погодженням із міським головою), педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, завідуючих міським методичним кабінетом та психолого-медико-педагогічною консультацією, працівників централізованої бухгалтерії та група господарського забезпечення;
 • заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на педагогічних працівників, керівників навчальних закладів та установ освіти.
 1. Накази начальника управління освіти та спорту, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані Засновником, міським головою, директором Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.
 2. Для організації методичної роботи, створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні освіти та спорту утворюється міський методичний кабінет як структурний підрозділ, який діє відповідно до власного статуту. Створення методичного кабінету, затвердження його статуту, чисельного складу та повноважень визначаються управлінням освіти та спорту за погодженням з міським головою.
 3. При управлінні освіти та спорту створюється на правах дорадчого органу колегія, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості. Створення зазначених органів, їх чисельний склад та повноваження визначаються управлінням за погодженням з міським головою.
 4. У складі управління освіти та спорту створюється та діє відділ централізованого бухгалтерського обліку та група господарського забезпечення, які діють згідно власних Положень, що затверджуються начальником управління. Кількісний та чисельний склад зазначених відділів визначаються начальником управління у відповідності з чинним законодавством.
 5. У структуру управління освіти та спорту входить відділ з питань фізичної культури та спорту.
 6. Управління освіти та спорту фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Структура, штатний розпис, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання затверджуються засновником.

Секретар ради                                                                 К.Марченко